شهید مهدی عسگری

وصیتنامه شهید بسم الله الرحمن الرحیم علیهذا توفیقات ربانى شامل حال اینجانب حسین ، شهرت فرهادى ، داراى شناسنامه شماره ۲۹۳ ، صادره از کرمانشاه ، فرزند على ، ساکن کرمان شده که بوحدانیت الهى و نبوت جمیع انبیاء و… ادامه مطلب