بر همین اساس؛ نرم افزار چند رسانه ای حاضر مجموعه ای از اطلاعات مرتبط با شهید سید محمد سعید جعفری است که حاوی زندگی نامه جامع، تصاویر، دیدگاه و سخنرانی های شهید و نیز خاطرات، مصاحبه ها و مطالبی که در وصف شهید از زبان دوستان، هم مکتبان و نزدیکان وی گردآوری شده با قابلیت ذخیره و چاپ در دسترس می باشد.