يكي از دوستان و همكارانش نقل مي كند: فوزيه در بيمارستان با صداي بلند اعلام مي كرد كه من پيرو خط امام خميني (ره) هستم…