وصیتنامه شهید
بسم الله الرحمن الرحیم علیهذا توفیقات ربانى شامل حال اینجانب حسین ، شهرت فرهادى ، داراى شناسنامه شماره ۲۹۳ ، صادره از کرمانشاه ، فرزند على ، ساکن کرمان
شده که بوحدانیت الهى و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ولایت و عصمت ائمه اثنى عشر و حضرت فاطمه زهراء صلوات الله علیهم اجمعین و بکلیه عقاید اسلامیه اصولا و فروعا اقرار و در حال صحت و اختیار من دون الاکراه و الاجبار در حالیکه تمامى اقاریر شرعیه از من ممضى و نافذ بود وصیت نموده و وصى خود قرار دادم آقاى داریوش ، شهرت فرهادى ، بشناسنامه شماره ۲۴۲۵ ، صادره از تهران را که با نظارت آقاى عزت الله ، شهرت فرهادى ، داراى شناسنامه شماره ۱ ، صادره از کرمانشاه بوصیتهاى من که در بشرح رفته است عمل نماید :
۱- محل دفن : هرکجا که راحت بودند .
۲- تجهیز و تعزیه دارى : هیچى
۳- نماز استیجارى : تا سن ۲۴ سالگى نخواندم بقیه هم خیلى سبک و الکى بوده است .
۴- روزه استیجارى : روزه هم همینطور ، خدا بدادم برسد .
۵- خمس : فکر نکنم بمن تعلق بگیرد .
و از این موارد قسمتى که از اصل ترکه حساب نمى‌شود از ثلث مالم برداشته و بقیه ثلث را در موارد زیر بمصرف برساند :
براى من خرجى پس از مرگم نکنید ، مراسم خیلى ساده باشد .
دیون و بدهکاریهاى من از اینقرار است :
۱- مهریه زوجه دائمى خود فریده ، شهر احمدى ، صادره از کرمانشاه ، فرزند محمدقلى ، مبلغ /۱۰۰۰۰۰ ریال معادل از این مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال داده شده . ۲۰۰۰۰ ریال آقاى ؟؟؟ گرو سند ؟؟؟ .
و مطالبات من بدین شرح است :
۱- مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال از آقاى شاه‌جعفر سلطانى .
۲- /۸۰۰۰۰ ریال حواله آقا هوشنگ از آقا محمد طلب دارم .
۳- ۶۰۰۰۰ ریال آقاى محمدقلى احمدى
و قیومت اطفال خود را با لحاظ غبطه صغار بجناب فریده ، شهرت احمدى ، صادره از کرمانشاه ، فرزند محمدقلى ، واگذار نمودم .
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلونه .